Algemene voorwaarden

 1. Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de deelnemer/cursist een factuur.
 2. Als de factuur moet verstuurd worden naar een ander adres, dan moet dit duidelijk vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
 3. Als er op de factuur moet verwezen worden naar een bestelbon/PO-nummer dan moet dit duidelijk vermeld worden bij inschrijving.
 4. Als er correcties dienen te gebeuren op gemaakte facturen, wegens foute gegevens in de bestelbon/PO, dan wordt er een administratieve kost aangerekend van 35 euro per nieuwe factuur of credit nota. De vervaldatum van de eerst opgemaakte factuur blijft geldig voor de uitvoering van de betaling en de toepassing van artikel 13 van deze voorwaarden.
 5. Kortingen voor meerdere deelnemers per bedrijf zijn enkel van toepassing op inschrijvingen voor dezelfde opleiding op dezelfde datum in 1 opleidingsjaar, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
 6. Kortingen worden toegekend op de deelnameprijs exclusief BTW.
 7. De facturen van VIB zijn te betalen op 30 dagen na factuurdatum.
 8. De betaling van de factuur kan gebeuren: via overschrijving op rekeningnummer 393-0206692-74, op naam van VIB Opleiding & Informatie – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem of met ondernemingssteun via de KMO-portefeuille.
 9. Wie verhinderd is kan zich kosteloos laten vervangen door een collega.
 10. U kunt schriftelijk annuleren tot uiterlijk 1 week voor de opleiding/module of activiteit, mits betaling van 75 euro administratiekosten. Bij latere annuleringen wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. (Bij modulaire opleidingen wordt enkel de volledige deelnameprijs van de eerstvolgende module aangerekend).
 11. De facturen van VIB worden door de klant als definitief aangenomen, als zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst via gemotiveerd aangetekend schrijven worden betwist.
 12. In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen na vervaldag zal van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Bovendien zal bij niet betaling binnen de 45 dagen na vervaldag een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend, na schriftelijke ingebrekestelling, ten bedrage van 15% op de verschuldigde bedragen, met een minimum van 150 euro.
 13. Op de overeenkomst tussen VIB en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze overeenkomst.
 14. De adresgegevens van iedereen die inschrijft voor een opleiding worden opgeslagen in onze CRM databank. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatie over de activiteiten en opleidingen van VIB. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden. Meer informatie over hoe VIB met uw gegevens omgaat is terug te vinden in onze privacy policy.
 15. VIB is erkend opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille – erkenningsnummer DV.O105467. Met deze ondernemingssteun kunt u als KMO beroep doen op volgende steun voor onze opleidingen:
  • Voor kleine bedrijven is het steunpercentage 40% met een plafond van 10.000 euro
  • Voor middelgrote bedrijven is het steunpercentage 30% met een plafond van 15.000 euro

Opgelet: onze events komen niet in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om tijdig een dossier aan te vragen bij de KMO-portefeuille. De kosten voor catering en BTW moeten rechtstreeks aan VIB betaald worden. Bij laattijdige aanvraag moet de volledige factuur rechtstreeks aan VIB betaald worden.